Soru 1) Yanında 1 bir işçi çalıştıran işveren de bu hizmeti sağlamak zorunda mı?
İşveren, sigortalılık bildiriminde bulunarak istihdam ettiği bir çalışanı dahi olsa, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını uygulamakla yükümlüdür.
 
Soru 2) Hangi işletmeler risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür?
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecektehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
 
Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerleri 30 Aralık 2012 tarihine kadar risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
 
Soru 3) Risk değerlendirmesi yapmamanın cezai yaptınmı nedir?
30.12.2012 tarihi itibariyle, risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü başladı. Denetimlerde bu tarih itibariyle risk değerlendirmesi yapmayan işletmelere 2012 için 3.000 TL
idari para cezası kesilecek.
 
Örneğin; 15.08.2013’de risk değerlendirmesi yapılmadığı tespit edilen işletme 3.000 TL. + (4.851 x 8 )= 41.808 TL. İdari para cezası ödeyecektir.
 
Soru 4) Risk değerlendirmesi hangi işletmeler için ne sıklıkta yenilenmelidir?
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre; çoktehlikeli (2 yılda bir ), tehlikeli (4 yılda bir) ve aztehlikeli (6 yılda bir) yenilenir.
 
Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi
tamamen veya kısmen yenilenir.
 
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
 
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlar da değişiklikler meydana gelmesi
 
c) Üretim yönetiminde değişiklikler meydana gelmesi
 
d) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
 
e) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
 
f) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
 
g) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni birtehlikenin ortaya çıkması
 
Soru 5) Neden böyle bir kanuna ihtiyaç duyuldu?
 
Sosyal Güvelik Kurumu’nun 2011 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistikleri incelendiğinde; toplamda 69.227 iş kazasının kayıtlara geçtiğini, 2011 yılı itibariyle öIümIü
vaka sayısının 1700 olduğunu görmekteyiz
 
SGK'nın 2011 yılı için iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklı ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde, ölümlerin 35-39 yaş grubu çalışanlarda
yoğunlaştığı, iş kazalarının ilk bir saat içinde gerçekleştiği görülmektedir.
 
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 4. Maddesi incelendiğinde;
 
a) Denizve hava taşıma işlemlerinde,
 
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
 
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
 
d) Bir ailenin üyeleri ve3 üncü dereceye kadar ( 3 üncü derece dâhil) hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
 
e) Ev hizmetlerinde,
 
f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,
 
g) Sporcular hakkında
 
h) Rehabilite edilenler hakkında
 
i) 507 sayılı Esnafve Sanatkârla Kanunu'nun 2 inci maddesine uygun 3 kişini çalıştığı işyerlerinde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmadığı görülmektedir.
 
Bununla birlikte, basın mesleğinde çalışanlar, deniz sektöründe çalışanlar, kamu görevlileri, devlet memurları, esnafve sanatkârlar, tarım işçileri iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatının dışında kalıyordu. Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu işyerleri de yasa kapsamında değerlendirilecek, ev hizmetleri dışında yasa uygulamaya konulacak.
 
Soru 6) Kanun kapsamına girmeyen faaliyet alanları nelerdir?
Aşağıda belirtilen faaliyetlerve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanamaz
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuwetleri, genel kolluk kuwetleri ve Milli Istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
c) Ev hizmetleri
d) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
e) Hükümlü ve tutuklara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

Soru 7) Risk değerlendirmesi açısından işvereninin yükümlülükleri nelerdir?
İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlanması yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz
İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi il ilgili ihtiyaç duydukları hertürlü bilgi ve belgeyi temin eder.
Soru 8) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki mevcut sorunlar nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aylık sosyal güvenliktemel göstergelerinden, Ekim 2012 sigortalı istatistikleri incelendiğinde; 1.493.509 sigortalı çalışanın 1 ile 49 çalışanı
olan işletmelerde istihdam edildiği belirlenmiştir. Toplamda 1.524.392 çalışanın 1 ile 1000 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelerde istihdam edildiği göz önüne alınırsa; 4/a
kapsamına dâhil çalışanların, %97,97’sinin 50'den azişçi çalıştıran işletmelerde istihdam edildiği görülmektedir.
Tablo
Yine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ekim 2012 istatistikleri incelendiğinde; 10 kişiden daha azsigortalı çalıştıran işyerlerinin toplam işyerlerine oranı %85,14’tür.
4857 sayılı Iş Kanunu’nda yer alan 50 işçi sınırı, çalışanların yaklaşık %98’ini yasa dışında bırakmakta; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri bakımından 50'den azçalışanı olan
işyerleri bu kapsama dâhil edilmemekteydi. _ v
2009-2013 dönemini kapsayan T.C. ULUSAL IŞ SAGLIGI VE GUVENLIGI POLITIKA BELGESI II’ de iş sağlığı ve güvenliği konusunda aşağıdaki konulara değinilmiştir.
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde meydana gelen iş kazası oranı halen çok yüksektir.
ISG ve özellikle risk değerlendirmesi konusunda uzman ve bilgi eksikliği devam etmektedir. Ozellikle yüksek risktaşıyan sektörlerde (inşaat, maden, gemi inşa sanayi vs.)
iyi uygulamaların paylaşımı sağlanarak, bu tür uygulamaların yaygınlaşması tam olarak gerçekleştirilememiştir.
çalışanların işyerlerinde ISG konusundaki çalışmalara katılımı arzu edilen ölçüde sağlanamamıştır.
Iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatın getirdiği yeni yaklaşım; koruyucu ve önleyici kültürün benimsenmesi ve davranışa yansımasını gerektirmektedir.
Somut bir değerlendirme yapabilmek için iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili ölçülebilir hedeflerin konulmasında büyük yarar bqunmaktadır.Ancak konuyla ilgili
istatistiklerin yayınlanmasının gecikmesi nedeniyle bu tür hedeflerin değerlendirilmesinde zorluklaryaşanmaktadır.Mevcut durum ve ilerlemelerin güncel olarak
izlenebilmesi için yeni yöntem ve araçların geliştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği sorunları, ülkenin genel sosyo - ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyi, işsizlik ve kayıt dışı ekonomi sorunları ile doğrudan ilgilidir.

Soru 9)İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4857 sayılı İş Kanunu’ndan farklı yönleri nelerdir?
20.06.2012 tarihinde kabul edilen ve 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı *İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı tek
bir çatı altında toplanmıştır.
Iş sağlığı ve güvenliği konusu yasalaşmadan önce, bu konu ile ilgili düzenlemeler 4857 sayılı Iş Kanunu'nun 5. Bölümünde düzenlenmişti.
Yeni yasal düzenlemeler ile iş sağlığı ve güvenliği kavramı daha ayrıntılı bir şekilde ayrı biryasal kimliğe bürünmüştür.
Soru 10) 6331 sayılı yeni İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasında kamu-özel aynmı yapılacak mı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, işçi memur ayrımı yapılmaksızın, kamu ve özel sektör çalışanları yasa kapsamına dahil edilmiştir.
Soru 11) İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değerlendirilecek yaklaşık olarak kaç adet işletme bulunmaktadır.
Bu yasa yaklaşık olarak 1 milyon 400 bin işyerinde uygulanacak
.
Soru 12) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı nelerdir?
Bu Kanunu'nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların
görev,yetki,sorumluluk hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Soru 13) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulama kapsamına dahil olan faaliyetler nelerdir?
Bu Kanun ;kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm çalışanlarına
faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Soru 14) İş Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerinde de bu Kanun uygulanacak mı
İş Kanunu kapsamı dışında kalan; denizve hava taşıma işlerinde,50’den azişçi çalıştırılan (50 dahil)tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, aile
ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar ( 3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışarıdan başka biri
katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında , 507 sayılı Esnafve Sanatkarla Kanununun 2
inci maddesinin tarifıne uygun 3 kişini çalıştığı işyerlerinde
Soru 23) Yapılan kontroller sonucu sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere yönelik cezai yaptınmlar nelerdir?
 
Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine
kadaryapılan ödemeleryasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilirve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz
Soru 24) Hangi işyerlerinde, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti sağlanacak?
 
İşletmelerde kamu-özel sektör, çalışan sayısı ayırımı yapılmaksızın işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi gerekir.
 
Yalnızca iş güvenliği uzmanları çalıştırılırken, işletmede yapılan faaliyetin tehlike sınıfı hesaba katılır. Iş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çoktehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az(B) sınıfı, aztehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde ise en az(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine
sahip olma şartı aranır. Işyeri hekimleri için böyle bir sınıflandırma söz konusu değildir.

Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.
Soru 25) Kamuda çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı oIma niteliğine haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla
asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
tutarında ilave ödemen (2012 için yaklaşık 15TL), hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz Bu durumdaki
görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, ayIıktopIam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz
Soru 26) İşyeri tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır.
Soru 27) İşyerinde birden fazla asıl iş faaliyeti yürütülüyorsa tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden
tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl iş yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi
halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir.

Işveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.
Soru 28) Tehlike sınıflanna itiraz mümkün müdür?

İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlıktescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas
alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.

Gerekli görülmedikçe işyerlerinden yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz

Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri
tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir.

Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve Iş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik
yapılır.
Soru 29) İşyeri faaliyet kodu nasıl belirlenir?

İşyeri SGK sicil numarasının 2, 3, 4 ve 5. rakamı işyeri faaliyet kodunu göstermektedir. Bu 4 lü kod İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğ’deki 4 lü
kodlara karşılık gelmektedir. Işyerleri bu kodlar altında yer alan altılı tanımlamalardan hangisi asıl faaliyeti ise o aItıIıyı seçmelidir.
Soru 30) Risk değerlendimıesi kimler tarafından gerçekleştirilir?

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) işveren veya işveren vekili,

b) _Işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri

c) Işyerindeki çalışan temsilcileri

d) işyerindeki destek elemanları

e) Işyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
çalışanlar.

Işveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip için görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

Işveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi ve veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün
ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz

Risk değerlendirmesi çalışmalarından görevlendirilen kişi veya kişilertarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korurve gizli tutar.

Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınmasını sağlanır.

Soru 31) Risk değeriendimıesi aşamalan nelerdir?
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikelileri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, yapılan çalışmaların
güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
Tehlikelerin tanımlanması
Tehlikelertanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlarve işyerine ilişkin bilgilertoplanır.
Tehlikelere ilişkin bilgilertoplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da
değerlendirilebilir.
Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fıziksel, kimyasal, biyolojik,
psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecektehlikeler belirlenirve kayda alınır.
Çalışma ortamında bulunan fıziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce
kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların
bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm inceleme ve araştırmalaryapılır.
Risklerin belirlenmesi ve analizi
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin,
ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörlerya da
ulusal veya uluslararası standartlar standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya bir kaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.
İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.
Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.
Analiz eden riskler, kontrol tedbirlerine kararverilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanırve
yazılı hale getirilir.
Risk kontrol adımları
Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar
uygulanır.
1. Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması
2. Tehlikelinin. Tehlikeli olmayanla veya daha aztehlikeli olanla değiştirilmesi
3. Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi
c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü,
başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
d) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenirve aksayan yönlertespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler
tamamlanır.
Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelikverilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden
olmaması sağlanır.
Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu
maddedeki adımlar tekrarlanır.
Soru 32) Risk değeriendimıesinin dokümantasyon kısmında bulunması gerekenler bilgiler nelerdir?
Risk değerlendirmesi asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dökümante edilir.
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı
b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerliliktarihi
d) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı
e) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
f) Tespit edilen riskler
g) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
h) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analizsonuçları
i) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi
Risk değerlendirmesi dokümanın sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişilertarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanırve işyerinde saklanır.
Soru 48) İş güvenliği uzmanının işi durdurma yetkisi var mıdır?
İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurabilir.
Soru 49) İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri nelerdir?
İş güvenliği uzmanları, Yönetmelikte belirlenen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamakve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına
katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomikve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali
tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün
belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriter esas alınır.
İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespitve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara aitfaaliyetlerini, işyeri hekimi ile
birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
Soru 50) Yeni Yönetmelikte İş güvenliği uzmanının çalışma süreleri ne şekilde belirlenmiştir?
İş güvenliği uzmanları, 29.12.2012 tarihili Resmi Gazete’de yayımlanan “ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"de
belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.
a) 10’dan az çalışanı olan ve aztehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
b) Diğer işyerlerinden:
1) Aztehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çoktehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 

Soru 52) Tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı bulundurma kriteri nedir?

Aztehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 100 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının
1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş
güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının
750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş
güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çoktehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının
500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş
güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
Soru 53) İş güvenliği uzmanı eğitimlerinin genel hatları nelerdir?

İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşurve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel
Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamazve bu kısımlar ancaktek bir
program dâhilinde uygulanabilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş olduğu iş yerlerinde yapılır.
Soru 54) Diğer sağlık personeli eğitimi nasıl gerçekleştirilir? Ne şekilde uygulanabilir?

Diğer sağlık personelinin eğitim ve yüzyüze eğitim şeklinde uygulanırve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim
programının süresi 90 saatten az olamaz Teorik olarak en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.
Soru 55) Belgeler kaç yılda bir yenilenir?

İş yeri güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli belgesi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek
yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için 30 saatten azolamaz Bu programlar, yüzyüze eğitim
şeklinde uygulanırve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

(C ) sınıfı belge sahiplerinin (B ) sınıfı, (B) sınıfı belge sahipleri ise (A ) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına katılmış olmaları durumunda, alınan bu
eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden sayılır.
Soru 56) İş güvenliği uzmanı olabilmek için sınav şaman nelerdir?

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Genel Müdürlükçe yapılırveya yaptırılır.

Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa ilgili sınava katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren
üç yıl içinde sınava katılmayan adaylaryeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa
başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.

Sınavlarda 100 puan üzerinden en az70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlanır.
Soru 57) İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünün görev ve yetki sorumlulukları nelerdir?

Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve
sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, ISG-KATIP ile diğer elektronik sistemlerveya evrak üzerinden kontrol ederve denetler.

Yetkilendirme ve belgelendirme aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği veya beyanda bulunduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde
düzenlenen belgeler Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

Eğitim kurumlarınca yürütülen hertürlü iş ve işleme ilişkin takip, kontrol, izleme, onay verme, başvuru alma gibi faaliyetler, yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi, elektronik
sistemlervasıtasıyla da yürütülebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Belgesinin geçerliliği askıya alınanlarve doğrudan iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılırve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin
geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Genel Müdürlük onayının alınması zorunludur.

Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar, ihtar puanının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır.
Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz
Soru 58) İş güvenliği uzmanlarının sertifikalannın geçerlilik süresi ne kadardır?

İş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek
yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.
Soru 59) İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?

İş sağlığı güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar, teknik öğretmenler, üniversitelerin
fen veya fen-edebiyat fakültesinin fızik ya da kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları katılabilir.

Soru 60) Eğitim sonunda sınavları kim yapar?
Merkezi sınavı ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı yapar.
Soru 61) Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?
Bakanlığın belirleyeceği sayıda, muhtemelen yılda iki kere yapılır.
Soru 62) Eğitim sonunda alınan katım belgesi ile iş yeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılabilir mi?
Yalnızca eğitim katılım belgesine sahip olmak yetersizdir. Sınavdan 70 puan aldıktan sonra Bakanlıktarafından verilen sertifika ile yapılabilir.
Soru 63) Eğitim ve sınav sonrasında alınacak sertiükayı kim verecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
Soru 64) İş güvenliği uzmanlığı sertifıkası olmadan yıllardır bu alanda çalışanlar da C sınıfı iş güvenliği uzmanlığından ı başlayacak?
Bu alanda iş güvenliği uzmanı sıfatıyla görev alabilmesi için, öncelikle C sınıfı uzmanlık belgesine sahip olmalıdır.
Soru 65) Eski Yönetmelik iptal edilmeden ÇASGEM’e A ya da B sınıfı için başvuranlar, bu konuda bir hak iddia edebilir mi?
Hayır. Tamamen yeni Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Soru 66) Sınav soruları kim ya da kimler tarafından hazınanmaktadır?
Merkezi sınav yapan kurum kim ise o hazırlar. Sınav merkezice eğitim kurumlarından da soru bankasına katkı istenmektedir. Bakanlığın bir ilgisi bulunmamaktadır.
Soru 67) Sınavlarda ne tür sorular çıkar?
Bakanlıkça ilan edilen müfredat programıyla anlatılan konulardan çıkacaktır.
Soru 68) İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Teorik derslerin %90'nına devam zorunludur. Ancak, eğitim kurumu uzaktan eğitim yapıyorsa bu oran sistemden de takip edilir. Sanal sınıf uygulaması zorunlu olup,
adaylar sanal sınıfları takip etmek zorundadır.
Soru 69) İş güvenliği eğitimi kapsamında yapılacak staj yeri kim tarafından belinenir?
Eğitim kurumu ve katılımcı birlikte belirleyeceklerdir. Staj ilkeleri ise Bakanlık web sayfasından ilan edilmiştir, ayrıca eğitim kurumlarına da yazılmıştır.
Soru 70) Staj yapılacak yerin bir kriteri var mı?
Evet. İşyeri hekimi adayları bir işyeri hekiminin çalıştığı yerde, iş güvenliği uzmanı adayı ise bir iş güvenliği uzmanının çalıştığı yerde 40 saat staj yapacaktır. İş güvenliği
uzmanının sertifika sınıfı aranmamaktadır.
Saman) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ÇASGEM’in verdiği seıtiiîka ile özel sektördeki eğitim kurumlarının verdiği sertifika arasında bir fark var
m ı
Hayır. Eğitimi yetkili olmak şartıyla kim verirse versin, sınavda başarılı olanlar belge alabileceklerdir.
ÇASGEM, üniversite ya da özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim ve sonundaki eğitim katılım belgesinin yasal anlamda hiçbirfarkı bulunmamaktadır.
Soru 72) Sınavda başanlı sayılmak için kaç puan alınması gerekir?
70 puan almak gerekmektedir.
Soru 73) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl olacak?
Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği belge ile Bakanlığa başvuracaklardır. İlgili ücret yatırıldıktan sonra geçerli belgelere Bakanlıkça vize
yapılacaktır.
Soru 74) Sınavda 70 puan alınmazsa ne olur?
Adaylar, en son katıldıkları eğitim tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazJa iki defa ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren
üç yıl içinde sınava katılmayan adaylaryeniden eğitim programın katılmak zorundadır.
Yeni yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanırlar, bu hakların en fazJa iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki
defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.

Soru 75) İş güvenliği uzmanı görevlendirmemenin cezai yaptınmı nedir?

Görevlendirilmeyen her bir uzman için 2013 yılında uygulanacak idari para cezaları şu şekilde belirlenmiştir:

Çalıştırılmayan her bir iş güvenliği uzmanı için 5.390 TL takip eden aylarda da görevlendirme yapılmadığı takdirde her ay 5.390 TL idari para cezası uygulanacak.
Soru 76) İşyeri hekimi kime denir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekime iş yeri hekimi denir.
Soru 77) İşyeri hekimi çalıştımıamanın cezai yaptınmı nedir?

İşyeri hekimi çalıştırmayan işletmelerde 5.390 TL, aykırılığı takip eden aylarda da devam etmesi halinde her ay için 5.390 TL idari para cezası öngörülmüştür.
Soru 78) Diğer sağlık personeli kimdir?

Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlıkteknisyenidir.
Soru 79) Diğer sağlık personeli görevlendirmemenin cezai yaptınmı nedir?

2.695 TL ve aykırılığın devam etmesi halinde hizmeti sağlamayan işletmelere takip eden her ay için 2.695 TL idari para cezası verilecektir.

Soru 80) Kimler işyeri hekimi istihdam etmek zorundadır?

6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, işçi sayısı, tehlike sınıfı, sektör ayırımı yapmaksızın tüm işletmeler işyeri hekimi istihdam etmekle yükümlüdür.
Soru 81) Kimler diğer sağlık personeli istihdam etmekle yükümlüdür?

Tam zamanlı işyeri hekimi istihdam edemediği durumlarda, diğer sağlık personeli görevlendirilir. Tam zamanlı çalıştırılan bir işyeri hekimi mevcutsa, diğer sağlık personeli
görevlendirmesine gerekyoktur.
Soru 82) Diğer sağlık personelinin görevleri nelerdir?

Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlaması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamakve
gerekli kayıtları tutmak,

b) Işçilerin sağlıkve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmakve işyeri hekimi tarafından yapılan fızik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
c) I_Ikyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

d) Işçilerin sağlık eğitiminde görev almak.
Soru 83) İşyeri hekimliği belgesi nedir?

İşyeri hekimliği belgesi;

a) Işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olan hekimlere,

b) Iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlıkve bağlı
birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fıilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacakveya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,

c) Iş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saatteorikve uygulamalı eğitim
alan halk sağlığı uzmanlarına istekleri halinde, Bakanlıkça verilir.
Soru 84) İşyeri hekimlerinin rehberlik ve danışmanlık görevleri nelerdir?

1)Bqunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlıkyapmakve alınan kararların
uygulanmasını izlemek,

2)Kantin, yemekhane, kreş ve emzirme odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparaktavsiyelerde bulunmak,

3)Iş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,

4)Işyerinde iş sağlığı ve güveliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,

5)Iş sağlığı ve güvenliği güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeleryapmakve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

6)Işyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayeneleri yapmak.

7)Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlıktehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını
tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili öIçümIeryapıImasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

8)Işin yürütümünde ergonomikve psikososyal riskler açısından işçilerin fıziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate iş ile işçinin uyumunu sağlamakve çalışma ortamındaki
stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalaryapmaktır.
Soru 85) İşyeri hekimlerinin sağlık gözetimi görevleri nelerdir?

1)_Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

2)Işçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirlenen aralıklarla ve Ek’ de verilen örneğe uygun olarak düzenlemekve
işyerinde muhafaza etmek,

3)Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir
işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

4)Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin,
uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

5)BuIaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

6)Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını
önlemek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

7)Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmekve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde
bilgilendirmek,

8)Gerekli Iaboratuartetkikleri, radyolojik muayenelerve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri
ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

9)YıIIık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmekve belirtilen
örneğine uygun yıIIık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.
Soru 86) İşyeri hekimlerinin eğitim ve bilgilendirme görevleri nelerdir?

1)Işyerine ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

2)Iş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,

3)Işyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermekve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
4)BağımIıIık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerlerinde eğitim vermektir.