İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışma hayatında karşılaşılan etik konular, işçilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili doğru ve adil uygulamaların sağlanmasını hedefler. İSG profesyonellerinin etik sorumlulukları, işçilerin yaşamlarını ve sağlıklarını korumak için en iyi uygulamaları benimsemelerini gerektirir. Bu bağlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili başlıca etik konular şunlardır:

1. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Öncelik Verme: İşçilerin güvenliği ve sağlığı her şeyden önce gelmelidir. Karar alırken maliyet veya üretim baskısına boyun eğmemek gerekmektedir.

Risk Değerlendirmesi: İşyerinde mevcut ve potansiyel tehlikelerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve değerlendirilmesi, işçilerin maruz kalabileceği risklerin en aza indirilmesi gerekmektedir.

Koruyucu Tedbirler: Tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için uygun ve etkili koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir.

2. Bilgi ve Eğitim

Bilgilendirme: İşçilerin, işyerindeki tehlikeler ve alınacak önlemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamak gerekmektedir.

Eğitim ve Öğretim: İşçilerin, güvenli çalışma yöntemleri ve acil durum prosedürleri konusunda sürekli eğitim almaları sağlanmalıdır.

3. Adalet ve Eşitlik

Ayrımcılık Yapmama: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında ayrımcılık yapmamak, tüm çalışanlara eşit şekilde davranılmalıdır.

Erişim Sağlama: Tüm çalışanların sağlık ve güvenlik hizmetlerine eşit erişim sağlanmalıdır.

4. Gizlilik ve Mahremiyet

Kişisel Bilgilerin Korunması: İşçilerin sağlık bilgileri gibi kişisel verilerinin gizliliğini korumalıdır.

Mahremiyet: İşçilerin mahremiyetine saygı duyarak, sağlık taramaları ve kontrollerinde gizliliğin sağlanması gerekmektedir.

5. Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

Yasal Uygunluk: İSG profesyonellerinin, yasal düzenlemelere ve standartlara uygun hareket etmeleri.

Şeffaflık: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçlerde şeffaf olmak ve hesap verebilirliği sağlamak.

6. Çıkar Çatışması

Bağımsızlık: İSG profesyonelleri, çıkar çatışmasından kaçınarak bağımsız ve tarafsız hareket etmelidir.

Dürüstlük: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporlar ve değerlendirmelerde dürüst ve doğru bilgi verilmelidir.

7. Sürekli İyileştirme

Yenilikçi Yaklaşımlar: İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında sürekli iyileştirmeyi ve yenilikçi yaklaşımları benimsemek.

İzleme ve Geri Bildirim: İSG uygulamalarının etkinliğini izlemek ve geri bildirim mekanizmalarını kurarak sürekli iyileştirme sağlamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin bu etik ilkeleri gözeterek hareket etmeleri, işyerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır.