Yönetmelik incelediğinde bir çok düzenlemenin yapıldığı görülmektedir. Tanımlar başlığı altınki Acil durum tanımının kapsamı genişletildiği görülmüştür. Yeni tanımlamaya göre Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,ifade ettiği belirtilmiştir.

Ana işverenlerin varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları, müşteri ve ziyaretçiler ile işyerinde toplantı, seminer, konferans ve eğitim gibi toplu halde gerçekleştirilen faaliyetler için bulunan katılımcılar ve diğer kişilerin acil durumlar, tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak zorundadır. Ayrıca ‘İşveren acil durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ve müdahale ekipmanlarının işyerinde belirlenmiş acil durumlara ve acil durum ekiplerinin görevlerine uygun olmasını sağlar’ bendi eklenmiştir.

Acil durum planın hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar, yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile Yangın ve patlama ihtimali, Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın hastalık ihtimali, Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali, Sabotaj ihtimali.” ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir

Acil durum müdahale tahliye yönteminde işyerindeki yaşlı, engelli, gebe çalışanlar ile kreşteki çocukları tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınmalı ve yakındaki işyerleri ve çevreden gelebilecek olumsuz etkilerde dikkate alınarak belirlenmelidir.

Acil durum ekipleri ve görevleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.10’dan az çalışanı olan tüm tehlike sınıfındaki işyerlerinde söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için bir personelin destek elemanı olarak görevlendirmesi yeterli olacaktır şeklinde düzenleme yapılmıştır. Çalışan sayısına göre ekiplerin görevlendirilmesi ile ilgili tablo ek-3 olarak yönetmeliğe eklenmiştir.

Acil durum planında kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve özel riskler barındıran bölümler ile elektrik ve gaz akışının kesim noktaları vanaları krokiye eklenmesi gerekmektedir. Acil durum planı hazırlanırken kullanılacak örnek form Ek-1 de yönetmeliğe eklenmiştir.

Maden işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği kapsamındaki işyerleri harici diğer işyerlerinde en geç yılda bir tatbikat yapılmalı tatbikat formu Ek-2 deki formata göre hazırlanmalıdır.

‘Bir aydan kısa süreli geçici’ ibaresi ‘süresiz’ olarak değiştirildi. Aynı başlığın altındaki bir aydan kısa süreli işler ibaresi otuz iş günü veya daha kısa süre olarak değiştirilmiştir.

Mevcut acil durum ekipleri ile ilgili geçici madde eklenmiştir. İşyerlerinde mevcut bulunan acil durum ekipleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay boyunca görevlerini sürdürür ve mevcut dokümanlar geçerliliğini korur. Bu süre zarfında, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen ekiplere uygun olarak destek elemanlarının yeniden görevlendirilmesi ve dokümanların güncellenmesi sağlanır.”

 

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.aacil_durum_yonetmeligi_ek-123_06414.pdf