09.09.2020 tarih ve 31239 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında düzenleme getirildi. Bu kapsamda taşınmaz ticareti yapılan emlak ofisleri, düğün salonları, sinemalar, gösteri merkezleri vb. adına açıklanan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması şartları için uygulama 31/07/2021 tarihine kadar ertelenmiştir. 

RESMİ GAZETE’DE BELİRTİLEN DEĞİŞTİRİLEN GEÇİCİ 6 MADDE KAPSAMI NEDİR?

“Geçici Madde 6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/15 md.)

Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile;

Bu Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının          “H- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR” bölümüne eklenen “f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler” alt bölümü hükümleri ile aynı kısma eklenen          “O- TAŞINMAZ TİCARETİ” bölümü hükümlerine,

Bu Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ” kısmının “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” bölümünde değiştirilen       “1- ENERJİ SANAYİİ” alt bölümü hükümleri ile aynı bölümün “8- DİĞERLERİ” başlıklı alt bölümüne eklenen madde ve alt madde hükümlerine, aykırı durumlar, 31/7/2021 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirilir.”