06.07.2021 Tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de;

-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

-Alt İşverenlik Yönetmeliği 

-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

-İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelikler yayımlanmıştır. Bu çerçevede;

Alt İşverenlik Yönetmeliğinin ikinci bölümünde yer alan Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Bildirimi ve İşyerinin Tescili İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler başlığı madde  6  da işyeri bildirgesi ile birlikte bölge müdürlüğüne sunulacak belgelerden imza sirkülerinin bulunduğu b bendi  yürürlükten kaldırılmıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Maddesinde yer alan “ondan” ibareleri ile geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10’dan” ibaresi “50’den” olarak değiştirilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik dördüncü bölüm madde 14 de yer alan eğitim kurumu başvuru işlemleri başlığı altındaki başvuru dosyasında bulunması gereken eklerin b bendinde yer alan Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri, maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin beşinci bölümü madde 21 de yer alan eğitim kurumu başvuru işlemleri başlığı altındaki başvuru dosyasında bulunması gereken eklerin b bendinde yer alan Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri, maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.