Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı "Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yayımlanarak 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte;
1. ÇED olumlu kararı verilen proje için 5 yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma
başlanmaması durumunda “Çed Olumlu” kararı geçersiz sayılır ifadesi kullanılmıştır.
2. Mevcut tanımlarda revizyonlar gerçekleştirilmiştir, uygulamaya esas yeni tanımlar
eklenmiştir.
3. Halkın bilgilendirilmesinin etkinleştirilmesine yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiş,
yürürlüğe alınan Paydaş Katılım Planı ile katılımcılıkta iletişim yollarının sayısı arttırılmıştır.
4. İdari kısımların daha etkin uygulanmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
5. Sıfır Atık Planı, Sera Gazı Azaltımı Planı, İklim Değişikliğine Etkiler, Çevre İzleme Planı, Çevresel
ve Sosyal Yönetim Planı vb. birçok planın “Sürdürülebilirlik Planı” altında ÇED Raporları’nda
yer alması zorunlu hâle getirilmiştir.
6. Ek-2 Listesi’nde yer alan faaliyetlerin/projelerin de çevresel etkilerinin daha kapsamlı ve
detaylı incelenmesi için Ek-1 Listesi’nde yer alan faaliyetlerde/projelerde olduğu gibi
kümülatif etki değerlendirme yapılması, çevresel ve sosyal eylem planı hazırlanması,
sürdürülebilirlik ve çevre izleme planı hazırlanması zorunlu hâle getirilmiştir.
7. Faaliyetlerin/Projelerin çevreye olan etkileri göz önüne alınarak Ek-1 ve EK-2 Listelerinde
düzenlemeler gerçekleştirilmiş, ÇED Raporu hazırlanması zorunlu olan faaliyetlerin sayısı
arttırılmış, hatta bazı sektörlerin tamamı eşik değerine bakılmaksızın tümüyle Ek-1 Listesi’ne
alınmıştır.
Yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin detaylarına
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39647&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Linkinden ulaşabilirsiniz.