ATIK BEYANINDA DÜZENLEME TALEPLERİ 17.02.2021

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık üreticilerinin bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderdikleri atıklara ilişkin bilgileri Ocak-Mart ayları arasında Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemini (TABS) kullanarak beyan ederek onaylama yükümlülüğü bulunmaktadır. Atık beyan formu onaylandıktan sonra kullanıcıların ara yüzlerindeki TABS veri girişi otomatik olarak pasif hale geçmektedir. Yıllık atık beyanlarında hata yapıldığının tespit edilmesi durumunda veri girişi pasif hale geldiği i...


Depozito Sistemi Geri Geliyor 27/12/2020

90’lı yıllarda yoğunlukla uygulanan ve ciddi sonuç alınan depozito sistemine geri dönülüyor. Düzenlemenin Meclis’ten geçmesiyle birlikte bakanlık tarafından belirlenecek içecek şişelerinin artık boşu da para edecek. Şişe başına ödenecek ücreti ise bakanlık belirleyecek. Uygulama ile hem çevrenin korunması hem de atıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. 22 Aralık 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yayınlanan "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Amba...


Kurumsal Karbon Ayak İzinin Hesaplanması 20/12/2020

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ISO 14064-1:2006 Standardı Çerçevesinde Sera Gazları Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması Ve Raporlanması Temel Eğitimine Umut Mühendislik Çevre Ekibinden Çevre Mühendisleri Fatma IŞIK ERDOĞAN ile Beril ASOĞLU’nun katıldığı eğitim; Sera Gazı Eğitici Eğitmeni - Yetkili Doğrulayıcı Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK tarafından verildi. Uzak...


TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK

25.12.2020 tarihli Resmi Gazete ile Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik kapsamında birtakım değişiklikler söz konusudur. En fazla beş yıl süreyle işletme izin belgesi bulunan işletmeler; idarece kurulacak İTDK marifetiyle en az bir kere denetlenecek ve belgeleri Liman Başkanlığında vize edilecektir. Kısmi işletme izni/işletme izin belgesini yenilemek için gerekli belgeler arasında taahhütname eklenmiştir. Bahsi geçen taahhütname içeriğinde; deniz güvenliği, çevre, can, ma...


ÇEVRE KANUNU’NA AYKIRI HAREKETLERDE YENİ CEZA RAKAMLARI 24.12.2020

2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları ile ilgili olarak 2021 yılında uygulanacak rakamlar bugünkü Resmi Gazete’de tebliğ ile yayınlanmıştır. İlgili tebliğde Yeniden Değerleme Oranı 2020 yılı adına %9,11 olarak belirtilmiştir. 2021 yılında egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 2.067 TL idari para cezası uygulanacaktır. ÇED sürecinde verdikleri taahhütlere aykırı davrananlara her bir ihlal için 40.2...


ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK 23.12.2020

Bugünkü Resmi Gazete’de Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Değişikliklerde ilk dikkat çeken madde  Motor Yağ Değişim Noktası İzin Belgesi alma zorunluluğunun 01.01.2021’den 01.07.2021’e ertelenmiş olmasıdır. Ayrıca “transfer noktası” tanımına yer verildiği görülmektedir. “Yağların rafinasyon tesislerine gönderilmeden önce bekletildikleri alan” olarak ifade edilmiştir. Transfer noktalarının rafinasyon tesisleri veya yetkilendirilmiş ...


SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİZİ BİZ KURALIM 12.12.2020

İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla sıfır atık prensibiyle yola çıkılmıştır. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda hem de Cumhurbaşkanlığı Külliye ’sinde uygulamaya geçilmiş olup uygulamanın tüm T...


AKARYAKIT İSTASYONLARININ DİKKATİNE 06.11.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçiş için son tarih 31/12/2020’dir. Tesislerin ilgili yönetmeliğe göre,   Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi almaları da gerekmektedir. Başvurular Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor ve sistem kurulumunun izahı, verilen eğitimler, görevli personeller, atık kutular...


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 24.10.2020

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar “çevresel etki değerlendirmesi(ÇED)” olarak tanımlanır. Faaliyet sahipleri projeye başlamadan önce faaliyetinin içer...


KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 24.10.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.10.2020 tarih ve 31284 sayılı Resmi Gazete ile Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. İlgili yönetmelik tanımlarına “liman, balıkçı barınağı, sosyal ve teknik alt yapı tesisi, barınak, torna sistemi ve rekreatif amaçlı iskele” tanımları eklenmiştir. Ayrıca Bakanlık isimlerinin güncel haliyle olacak şekilde değiştirildiği görülmektedir. Tabii ve suni göller ile akarsular için yapılan/yapılmış olan taşkın sedleri iç...


MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ YAPAN TESİSLERİN DİKKATİNE! 08.10.2020

21.12.2019 tarihli 30985 sayılı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nde “motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler.” maddesi yer almaktadır. Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisl...