Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 16.10.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16.10.2021 tarihinde “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yapılan değişikliğe göre; Çevre İzin ve Lisans Belgesinin geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü öncesinden yenileme işlemlerinin başlatılması gerekir. Bu yenileme işlemi bilgi detayları EK-3C’de yer alır. Ayrıca Çevre İzin ve Lisans Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan yeniden çevre izin ve lisans belgesi alın...


Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik 09.10.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.10.2021 tarihinde “Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yapılan değişikliğe göre; Sıfır atık kapsamında oluşan atıklar lisanslı firmalara verildikten sonra sıfır atık bilgi sistemine atık bilgilerinin girişleri Ocak ve Temmuz aylarında yapılması istenmekteydi. Yapılan değişiklik ile atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın 15’ine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirilmesi isteniyor. ...


Covid 19 Sürecindeki Boş Aşı Flakonlarının Yönetiminde Değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.02.2021 tarihli düzenlemesinde aşılama sonrasında oluşan atık enjektörlerin uçlarındaki iğnelerin Kesici-Delici atık kabına atılarak 18 01 01 kodu atık ile diğer kısmının ise tıbbi atık poşetlerine atılarak 18 01 03 kodu ile boş aşı flakonlarının yönetiminin ise 15 01 10 atık koduyla ‘tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar’ olarak sağlanması gerektiği görülmektedir. Mayıs 2021 tarihi itibariyle boş a...


Kütle Denge Bildirimleri Tarihli 2021/18 Sayılı Genelge 02.09.2021

Çevre Şehircilik Bakanlığınca kütle-denge bilgileri; Geçici Faaliyet Belgesi(GFB)/Çevre İzin Lisans Belgesi’ne sahip atık işleme tesislerince sürdürülen faaliyetin izlenmesi denetlenmesi ve sağlıklı bir atık envanteri oluşturarak atık yönetimine dair stratejilerin oluşturulmasında kullanılmaktadır.  Çevre Şehircilik Bakanlığının ve İl Müdürlüğünün tarafından bu genelgenin Ek-1 listesinde faaliyet konularında Özel Faaliyet Belgesi (ÖFB) verilen tesisler ve Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/Çevre İ...


ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE YENİ GENELGE 03.07.2021

Marmara Denizi Eylem Planı faaliyetleri çerçevesinde   arıtma tesislerinin on-line olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması  ve soğutma sularının tesislerin girişinde de on-line olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması faaliyetleri Kurul tarafından kararlaştırılmıştır. Ülke genelinde yüksek kapasiteli arıtma tesisleri Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) çalışmaları ile Bakanlıkça on-line takip edilmektedir. Genelge ile Marmara Bölgesi’nde SAİS kurulu tesislerin...


AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI 28.06.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Sıfır Atık Projesi çalışmaları, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan revizyonlar, 7261 sayılı Kanun ile Türkiye Çevre Ajansının kurulması ile çevre mevzuatı uygulamalarındaki gelişmelere uyum sağlanması için hazırlanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle 2017’de yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Uzun zamandır telaffuz edilen “depozito sistemi”, “sıfır atık yönet...


DEŞARJ STANDARTLARINDA KISITLAMA GENELGESİ YAYINLANDI

Marmara Denizinde görülen müsilaj sebebiyle noktasal kaynaklı kirliliğin azaltılması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22.06.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Marmara Denizi Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi yayınlanmıştır. Genelge ile, Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, sanayi ve evsel atıksu arıtma tesisleri için Su Kirliliği Kon...


ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI-14.06.2021

12 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de Çevre Denetimi Yönetmeliği yayınlanarak 2008 yılındaki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. İçeriğinde “deniz kirliliği” ile ilgili tanım ve başlıklar ayrıca belirtildiği görülmektedir. Yeni yönetmelikte “Çevre Bilgi Sistemleri”, “Çevresel Risk Değerlendirmesi”, “Deniz Kirliliği Denetçisi”, “Deniz Kirliliği Denetim Ekibi” gibi yeni tanımlara yer verilmiştir. “Çevre Denetim Görevlisi” kavramı “Çevre Denetçisi” olarak değiştirilmiştir. “Çevre Baş Deneti...


ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

1.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin 5/1-(d) bendi gereği, atık yağların toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerin yapılmasına dair idari ve teknik hususlar Bakanlığımızca belirlenmiş olup “Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”  21.04.2021 tarihli ve 842736 sayılı Bakan Oluru ile yayımlanmıştır. Usul ve Esaslar ile; “Atık Yağ Rafinasyonu” konulu Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre Lisansı alan tesislere atık yağ toplama yetk...


Baba-Oğul Sarıçayırlar Bir Başarı Hikayesi'ne İmza Attı 11/04/2021

Uzun yıllardır Yalova İlimizde şehrin değişik noktalarından toplamış oldukları ambalaj ve plastik hurdaları geri dönüşüm sistemine katarak hayatlarının devamı için para kazanan baba-oğul artık Yalova’nın lisanslı bir “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım” firması oldu. Yalova baba-oğul çalışan Erol ve Birol SARIÇAYIR’ı sokaklarında iyi tanır. Zira onlar yıllardır Yalova atıklarından ekmek parası çıkaran baba-oğul. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yalova’da da geri dönüşüm sisteminin en vefakar çalışanla...


ATIK BEYANINDA DÜZENLEME TALEPLERİ 17.02.2021

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık üreticilerinin bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderdikleri atıklara ilişkin bilgileri Ocak-Mart ayları arasında Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemini (TABS) kullanarak beyan ederek onaylama yükümlülüğü bulunmaktadır. Atık beyan formu onaylandıktan sonra kullanıcıların ara yüzlerindeki TABS veri girişi otomatik olarak pasif hale geçmektedir. Yıllık atık beyanlarında hata yapıldığının tespit edilmesi durumunda veri girişi pasif hale geldiği i...