2018 Yalova Çevre Durum Raporu Yayınlandı 14/10/2019

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, ilimiz için 2018 yılı çevre verilerini içeren rapor yayınlanıp kamuoyuna sunuldu. Her yıl bir önceki yıl verilerinin bulunduğu rapor önemli detaylar içermekte.  Hava, Su ve Su Kaynakları, Atık, BEKRA Çalışmaları, Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Kullanımı, ÇED ve Çevre İzin Lisans İşlemleri, Çevre Denetim ve İdari Yaptırım Uygulamaları, Çevre Eğitimleri gibi başlıkların veri ve çizelgelerle incelendiği raporda birçok değerlendirilmesi g...


YAYINLANAN SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ-17.07.2019

Sıfır Atık Yönetmeliği’nin yayınlanma amacı; doğal kaynak ve hammaddelerin etkin kullanılmasını sağlama ile sıfır atık yönetim isteminin kurulmasına ilişkin esasları belirlemektir. Yönetmelik; mahalli idareler, yönetmeliğin Ek-1’indeki liste(kamu kurumları, OSB’ler, AVM’ler, limanlar, havalimanları vb.)  ve gönüllük esaslı tesisleri kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” tanımı dikkat çekmektedir. Sıfır Atık Belgesi; sıfır atık yönetim sistemini kuran ve yönetmelik kapsamın...


Sıfır Atık Yönetmeliği Yayınlandı 12.07.2019

Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlandı Sisteme geçişlerin 2022 sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Yönetmelik içeriği şu şekilde;   SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasın...


ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik 09.07.2019

Resmi Gazete'de 08.07.2019 tarihli yayınlanan değişikliğe göre ÇED yönetmeliğine izleme, ilerleme raporları ile ilgili güncelleme yapılmıştır. ÇED konusunda muaf tutulmuş ya da proje tanıtım dosyası ile verilen taahhütlerin takibi için usül ve yöntemler belirtilmiştir. Değişiklik şu şekildedir;   ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yöne...


"Çevre İzin ve Lisans Uygulamasının İyileştirme Projesi" Açılış Töreni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülecek, "Çevre İzin ve Lisans Uygulamasının İyileştirilmesi Projesi" 28.05.2019 tarihinde başlamış olup, 31.12.2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu projenin açılış toplantısı ilgili kurum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 25.06.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konferans salonunda yapılmıştır. Proje kapsamında,  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği  (ÇİLY)  ...


Tersaneler Bölgesinde Plan Değişikliği 28.05.2019

Yalovada bulunan “Tersane ve İskele amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilavesi ve değişikliği teklifi” Çevre ve şehircilik Bakanlığınca 16.05.2019 tarihinde onaylanmış olup, onaylı “1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Değişikliği”  paftaları 23.05.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile Yalova Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.


Bekra Bildirimlerine Dikkat! 27.05.2019

İşletmeciler, 02/03/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Büyük  Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, yönetmelik kapsamında belirtilen kurallar göz önünde bulundurularak bildirim yapmalıdır. İlgili bildirimler yönetmelik kapsamında belirtilen sınır değerlere dikkate alınarak tehlikeli maddeleri bulunduran, bulundurması muhtemel olan veya içerisindeki endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda teh...


Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

Tebliğ; atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayınlanmıştır. Atıksu arıtma tesisleri nüfus ve debileri dikkate alınarak dört farklı sınıfa ayrılmıştır.(A’dan D’ye) Tebliğ kapsamında her grup için bulunması gereken personel nitelikleri ve sayıları belirtilmiştir. Bu durumun tam olara...


Türkiye’ de Çevre Etiketi Dönemi 16.05.2019

19.10.2018 tarih ve 30570 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre Etiketi Yönetmeliği” kapsamında üç sektöre ait başvuru ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Çevresel etkileri azaltılmış ürünleri teşvik eden ve gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden “çevre etiketi”; seramik, tekstil ve temizlik kâğıdı ürünlerinin üreticileri, imalatçıları, ithalatçıları, hizmet sağlayıcıları için kullanılabilir hale gelmiştir. Bu sayede ülkemizde enerji verimliliği, atık min...


Hava Kirliliği Raporu 09.04.2019

Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek ve maddi zararlar meydana getirecek miktarlara yükselmesi, “Hava Kirliliği” olarak nitelenmektedir.  İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir. Peki bizler bu konu da neler yapmalı,...


3.Geri Dönüşüm Günlerinde Konu Sıfır Atık 09.04.2019

Yalova Üniversitesi Sıfır Atık Birimi ve Yalova Üniversitesi Geri Dönüşüm ve Kampüs Kulübü tarafından 15.04.2019 tarihinde saat 09:30'da  "3. Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kampüs Günleri" adında Sıfır Atık Projesinin ele alınacağı bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere tüm halkımız davetlidir.


Geri Kazanım Katılım Payı Beyan. Genel Tebliği Yayınlandı 05.04.2019

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği 4 Nisan 2019  tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Geri kazanım katkı payı; plastik poşetler için satış noktalarından(mağaza, market vb.) alınan payı; geri kazım katkı payı beyannamesi satış noktalarınca tüketicilere/kullanıcılara verilen plastik poşetler için ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının bildirilmesine ilişkin beyannameyi ifade etmektedir.   Tebliğ ile gelir/ kurumlar vergisi mükelli...


Paylaş